📝تاثیرزعفران بر روی قلب و عروق(قسمت اول مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن )


📝فشارخون و خواص زعفران(قسمت دوم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن)


📝تصلب شرایین و خواص زعفران(قسمت سوم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن)


📝مرگ سلولی و خواص زعفران(قسمت چهارم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن)


بررسی عوامل مرتبط با شيوه فروش محصول توليد شده توسط زعفران كاران شهرستان قائن