فشار خون و خواص زعفران(قسمت دوم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن )

فشارخون و خواص زعفران(قسمت دوم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن)

با دارینا زعفران همراه باشید………😊👇🌷

تأثير زعفران بر روي فشارخون :

فشارخون چیست ؟

open image

این مطلب ادامه قسمت اول مقاله زعفران و قلب و عروق می باشد .

حتما شنیده اید که افراد مسن می گویند ما فشار خون داریم ! اما واقعا فشار خون چیه ؟ جالبه بدونید که همه افراد دارای فشار خون هستند . زیرا خون برای گردش در رگ ها نیاز به نیروی محرک دارد و این نیرو از توسط قلب تامین می گردد . مسئله از زمانی اتفاق می افتد که این فشار از حد نرمال خود پایین تر برود و یا اینکه بالاتر بیاید . اینجاست که قضیه مرگ و زندگی پیش می آید . افزایش فشار خون می تواند : قلب، عروق خونی ، کلیه ها و مغز را تحت تاثیر قرار دهد و برای آنها زیانبار باشد . بیایید بیشتر با فشار خون آشنا شویم : اندازه گیری فشار خون فرد به عنوان دو عدد مختلف فشار خون سیستولیک و فشار خون دیاستولیک ثبت می شود. این دو عدد نشان دهنده جنبه های مختلف فشار خون شما هستند که از طریق شریان های شما گذر کرده است . خواندن فشار خون شما مانند این است :

۱۲۰/۸۰

که اینگونه خوانده مى شود : ۱۲۰ بر روى ۸۰

فشار خون سیستولیک، بیشتر است و فشار خون دیاستولیک نیز کمتر است.

هر دو مقادیر نشان دهنده فشار درون شریان های شما  هستند . فشار سیستولیک و دیاستولیک هر دو مهم هستند  . اگر فشار خون کم باشد یعنی خون کمتری به اندام های حیاتی می رسد و اگر فشار خون بیشتر باشد یعنی خون پر فشار بوده و ممکن است باعث آسیب جدی شود .

 

فایل های ویدئوئی زیر راهنمایی جامع و کامل است تا فشار خون را بیشتر بشناسید :

 

 

فشار خون سیستولیک :

فشار ناشی از خون شما که از طریق شریان های شما جریان دارد ثابت نیست، بلکه پویا و دائمی است و آنچه که قلب در یک لحظه انجام می دهد را نشان می دهد.

هنگامی که قلب به طور فعال مى تپد (رویدادى به نام سیستول)، خون را به داخل رگ ها منتقل می کند. این تخلیه پویا ى خون به درون شریان ها موجب افزایش فشار داخل شریان ها می شود. فشار خون بالا در طول انقباض قلبی فعال، فشار خون سیستولیک نامیده می شود.

فشار خون سیستولیک “طبیعی” زمانی که یک فرد آرام نشسته ۱۲۰ میلی متر جیوه یا کمتر است.

هنگامی که یک فرد ورزش می کند، در طول دوره های استرس عاطفی، یا در هر زمانى که قلب  بیشتر از حالت استراحت مى تپد ،  نیروی انقباض قلب افزایش می یابد و فشار سیستولیک افزایش می یابد . افزایش فشار خون سیستولیک  در شرایط استرس قلبی کاملا طبیعی است.

 

پیشنهاد میکنیم  زعفران اصل قائنات را آنلاین بخرید و با کلیک روی این متن درب منزل دریافت کنید 

 

اگر فشار خون سیستولیک پایین تر از حد طبیعی باشد، گفته می شود هایپوتانسیون سیستولیک موجود است. اگر فشارخون سیستولیک به اندازه کافی شدید باشد، ممکن است موجب سرگیجه، سنکوپ یا (اگر به اندازه کافی طولانی باشد)، نارسایی اندام شود. هایپوتانسیون سیستولیک ممکن است در صورت کاهش حجم خون (مانند کاهش آب و یا خونریزی شدید) اتفاق بیفتد و یا اگر عضلات قلب براى تخلیه طبیعى خون ضعیف شده باشند (وضعیتی که به نام کاردیومیوپاتى  شناخته می شود ) یا عروق خونی بیش از حد متسع شده باشند ( مانند در سنکوپ وازوواگال ).

 

 

 فشار خون دیاستولیک :

فشار خون دیاستولیک فشارى است که خون از درون شریان ها در بین هر ضربان قلب تخلیه مى شود  یعنی زمانی که قلب به طور فعال خون را به داخل شریان ها منتقل نمی کند.

پس از اینکه انقباض قلب به پایان رسید ، بطن های قلب بطور شگفت انگیزی آرام می شوند تا براى انقباض بعدى آماده شوند. این دوره آرام سازی بطنی دیاستول نامیده می شود و فشار خون در دوران دیاستول ، فشار خون دیاستولیک نامیده می شود .

فشار خون دیاستولیک طبیعی در طول استراحت آرام ۸۰ میلی متر جیوه یا کمتر است.  در هایپر تانسیون یا فشار خون بالا ، فشار خون دیاستولیک اغلب در هنگام استراحت افزایش می یابد . هایپوتانسیون دیاستولیک (زمانی که فشار خون دیاستولی پایین است) ممکن است با کمبود آب همراه باشد یا با خونریزی رخ دهد یا اگر شریان ها غیر طبیعی گشاد شوند اتفاق بیفتد.

open image

 

مطالعات صورت گرفته بر روی زعفران و فشار خون :

در  مطالعه اي نشان داده شده است كه عصاره آبي و الكلي گلبرگ زعفران ( گلبرگ های بنفش زعفران ) ، داراي اثر مهاري بـر روي پاسـخ هـاي  انقباضي و ازودفران رت و ايلئوم خوكچه هندي القاء شده با تحريك ميدان الكتريكي است و به صورت وابـسته بـه دوزسبب كاهش فشارخون ميگردد . همچنين مشخص شـده اسـت كـه عـصاره آبـي زعفـران وتركيبات مهم آن (كروسين و سافرانال) در رت هاي نرمال و داراي فزوني فشار خون داراي اثرات كاهندگي فشار خونوابسته به دوز مي باشند و از بين كروسين و سافرانال به نظر مي رسد كه سافرانال تاثير بيـشتري در كاهنـدگي فـشارخون نسبت به كروسين دارد، در اين مطالعه اثر ضد فشارخوني كروسين در رتهاي داراي فزوني فـشار خـون بيـشتر ازرت هاي نرمال ميباشد .

در تحقيقات ديگـري  كـه جهـت بررسـي اثـر عـصاره آبـي زعفران صورت گرفت ، كروسين و سافرانال در تجويز مزمن بر فشارخون ايجادشده با دزوكسي كورتيكواسترون استات- سديم كلريـد در رت انجام شد مشخص گرديد كه اين تركيبات سبب كاهش ميانگين فشارخون سيستولي در رتهـاي داراي فزونـي فشارخون به صورت وابسته بـه دوز مـي  شـوند . در حـالي  كـه  ايـن  اثـر  در رتهـاي  داراي فـشارخون  نرمـال  مـشاهده نـشد .

همچنـين مشخص شده است  كه كروستين سبب تعديل وضعيت فشار خون و سنتز مدياتورهاي التهابي در قلـب پـس از شـوك هموراژيك در رت  ميگردد.

open image

 

پیشنهاد میکنیم  زعفران اصل قائنات را آنلاین بخرید و با کلیک روی این متن درب منزل دریافت کنید 

 

نتايج نشان دادند كه كروستين آبشار التهابي را با مهار توليـد گونـه هـاي فعـال اكـسيژن، بلوك ميكند و سبب تعديل فعاليت سوپر اكسيد دسموتاز در قلب آسيب ديده ناشي از خونريزي ميشـود .

در تحقيق ديگري مشاهده شده است كـه كروسـين داراي اثـرات تعـديل كنندگي بر روي افت فشارخون و افزايش ضربان قلب ايجادشده با ديازينون (يكي  از سموم ارگانوفسفره) مي باشد . به طوريكه مصرف هم زمان كروسين با ديازينون به مدت چهار هفته سبب جبران افت فشارخون و افزايش ضربان قلب در رت گرديد و این در حالی است که تأثير كروسين به تنهايي بـر روي فـشارخون مـشابه گـروه كنتـرل بـود .

 

 

مقدار فشار خون خود را بدانید :

طبقه سیستول (عدد بالا) دیاستول (عدد پایین)

مطلوب/ طبیعی کمتر از ۱۲۰ کمتر از ۸۰

پیش فشار خون بالا ۱۲۰-۱۳۹ ۸۰-۸۹

فشار خون بالا: مرحله ۱ ۱۴۰-۱۵۹ ۹۰-۹۹

فشار خون بالا: مرحله ۲ ۱۶۰ و بیشتر ۱۰۰ و بیشتر

تنظیم فشار خون در بدن توسط چند اندام مانند قلب، کلیه، رگ انجام می‌گیرد و علاوه بر رژیم غذایی به ویژه مصرف نمک، هورمونهایی مانند رنین، آنژیوتانسین دو، آدرنالین و آلدوسترون بر آن موثرند.

 

 

علائم فشار خون بالا :

فشار خون بالا به دو دسته اولیه و ثانویه تقسیم می گردد. در دسته اول علت فشار خون بالا مشخص نمی‌باشد و به صورت اولیه ایجاد شده است. در فشار خون ثانویه افزایش فشار خون به دنبال یک بیماری دیگر اتفاق می افتد و آن بیماری را می توان به عنوان علت افزایش فشار خون در نظر گرفت که در صورت کنترل بیماری اصلی، پرفشاری خون نیز به صورت مناسب تری کنترل می گردد . افرادی که مبتلا به فشار خون بالای اولیه هستند، ممکن است سالها بدون علامت باشند و از بیماری خود اطلاعی نداشته باشند و زمانی متوجه بیماری خود می گردند که دچار علائم (مثل سردرد، تاری و اختلال دید، درد قفسه سینه، سرگیجه و تنگی نفس به هنگام فعالیت) می شوند که در واقع این علایم عوارض فشار خون بالاست، لذا تنها راهی که می توان در زمان مناسب به آن پی برد، اندازه  گیری دوره ای و منظم فشار خون به وسیله دستگاه فشار سنج است.

عوامل خطر ایجاد فشار خون بالا :

سن،جنس،وراثت،چاقی و اضافه وزن،رژیم غذایی،دیابت،کم تحرکی،عوامل اجتماعی و روانی،دخانیات و الکل .

 

 

علائم فشار خون پایین :

اطلاعات رسمی منتشر شده توسط مؤسسه‌ی ملی سلامت آمریکا نشان می‌دهند که :

افت فشار خون معمولا با دیگر مشکلات سلامتی در ارتباط است. برای مثال رایج‌ترین نشانه‌های فشار خون پایین سرگیجه و سبکی سر هستند. هر چند خستگی شدید بدون دلیل، بینایی تیره و تار، ضعف شدید، سردرگمی و حالت تهوع (که معمولا به همراه استفراغ و اسهال) نیز بروز می‌کند. در بعضی مواقع که از حالت نشسته یا خوابیده بلند می‌شوید، به ناگهان فشار‌تان افت می‌کند که در بعضی موارد ممکن است از حال بروید. به این حالت افت فشار، افت فشار موضعی می‌گویند. همچنین ممکن است به دلایل ایستادن به مدت طولانی، هنگام شنیدن خبری بد یا احساساتی شدن شدید فشارتان افت کند که به این نوع افت فشار، افت فشار واسطه‌ای گفته می‌شود. در هر دو مورد افت فشار که در بالا ذکر شد، معمولا فشار خون پس از چند دقیقه به حالت عادی باز می‌گردد.

طبق مطالعات مؤسسه‌ی سلامت ملی ایالات متحده  :

فشار خون بسیار پایین معمولا باعث از حال رفتن و غش کردن، ضربان نامنظم قلب یا حتی تشنج می‌شود. هرچند در موارد وخیم‌تر، علائمی مانند درد قفسه‌ی سینه و تنگی نفس نیز وجود خواهد داشت. افت فشار ممکن است علائمی مانند سر درد، سفتی گردن، سرفه‌های مزمن همراه با خلط، سختی در دفع ادرار (سوزش ادرار)، تب بالا، مدفوع به رنگ قهوه‌ای تیره، درد بالای کمر و حتی سوء‌ِهاضمه‌های مزمن و پشت سر هم، که می‌توانند باعث استفراغ و اسهال شوند را نیز داشته باشد (مطالعه بیشتر در ارتباط با درمان سرفه). اینها نشان می‌دهند بیماری دیگری در بدن‌تان وجود دارد که تأثیرات افت فشار را افزایش می‌دهد. اگر هرکدام از این نشانه‌ها را دارید باید سریعا به دکتر مراجعه کنید.

 

عوامل خطر ایجاد فشار خون بالا :

واکنش شدید آلرژیک (آنافیلاکسی)، کم‌خونی، عفونت یا خون‌ریزی که باعث کاهش حجم خون می‌شود. اگر هرکدام از این نشانه‌ها را همراه با افت فشار خون داشتید، سریعا به پزشک معالج مراجعه کنید. گاهی اوقات افت فشار خون به دلیل استفاده از بعضی داروها مثل قرص‌های کنترل فشار و داروهای کنترل ضربان قلب است که می‌توانند باعث کاهش ضربان قلب و کاهش پمپاژ خون شوند. مشکلات قلبی مانند سکته، دریچه‌ی معیوب یا ضربان کم، می‌توانند در افت فشار خون بسیار مؤثر باشند.

 

بیشتر بدانیم :

از دید دانش فیزیک فشار خون به نیرویی گفته می‌شود که توسط خون در جریان، به دیوارهٔ رگ‌ها وارد می‌آید و یکی از علائم اصلی حیات است . فشار یک مفهوم فیزیکی است ، مقصود از فشار اشاره به «قدرت» یک مایع متحرک است.

 

پیشنهاد میکنیم  زعفران اصل قائنات را آنلاین بخرید و با کلیک روی این متن درب منزل دریافت کنید 

 

معمول‌ترین روش اندازه‌گیری فشار خون به‌وسیله فشارسنج است که با استفاده از ارتفاع جیوه برای اندازه‌گیری فشار خون در حال چرخش در رگ‌ها استفاده می‌کند. با این‌که خیلی از فشارسنج‌های فعلی دیگر از جیوه استفاده نمی‌کنند، فشار خون هنوز در تمام دنیا با mmHg یا میلیمتر جیوه اندازه‌گیری می‌شود.

open image

 

منبع و مطالب مرتبط :

مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن . به قلم :بي بي مرجان رضوي، محسن ايمن شهيدي، خليل آبنوس و حسين حسين زاده .
پروفسور سیروس مومن زاده
دکتر محمد حسین نجفی متخصص قلب و عروق
https://wikipressure.com
https://www.yjc.ir
http://www.beytoote.com
https://chetor.com

تاثیرزعفران بر روی قلب و عروق(قسمت اول مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن )

زعفران و کاهش بیماری های قلبی عروقی

تصلب شرایین و خواص زعفران(قسمت سوم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن)

مرگ سلولی و خواص زعفران(قسمت چهارم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *