تصلب شرایین و خواص زعفران(قسمت سوم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن)

تصلب شرایین

تصلب شرایین و خواص زعفران

(قسمت سوم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن)

با دارینا زعفران همراه باشید………😊👇🌷

تَصَلُّبِ شَرایین،سختاک سرخرگها یا آترواسکلروزیس چیست ؟

این بیماری فرم اولیه از بیماری قلبی می باشد ، با ایجاد پلاک چربی در سرخرگ ها طبیعی است که  خونرسانی به اندام های اساسی بدن همچون قلب ، کلیه ، مغز و نیز به لگن ، ستون مهره ها ، دست و پا و انگشتان کم کم مختل شود. این امر می تواند نهایتاً به نارسایی قلبی و مغزی، نارسایی مزمن کلیوی و بیماری عروق محیطی بینجامد . تصلب شرایین یکی از دلایل عمده مرگ و میر در بزرگسالان در جوامع پیشرفته و نیز کشورهای با میزان بالای استرس است .

سالانه تصلب شرایین ۳۰۰٫۰۰۰ مرگ قلبی را در ایران رقم می زند !!!

open image

 آترواسکلروز از سنین جوانی شروع می شود و با زیاد شدن سن گریبان گیر همه می‌ شود اما پیشرفت آن در همه ی افراد یکسان نیست . در برخی جزیی و آهسته و در برخی ها سریع و کشنده  که وابسته به عوامل خطر است . شیوع‌ این بیماری تا سن‌ ۴۵ سالگی‌ در مردان‌ بیشتر است‌ و درباره زنان پس‌ از یائسگی‌ ، شیوع‌ این بیماری اوج میگیرد .

پیشنهاد میکنیم  زعفران اصل قائنات را آنلاین بخرید و با کلیک روی این متن درب منزل دریافت کنید 

 

 

تصلب شرایین و خواص معجزه آسا زعفران :

در مطالعات متعددی که صورت گرفته است اثر ضد آترواسكلروز زعفران و مواد موثره آن بررسي شده اسـت و مكانيـسمهـاي زيـادي از جمله اثر ضد چربي، ضد انعقادي، مهار تجمع پلاكتي، مهار تشكيل اجسام كف آلود ، مهار بازجـذب  ليپـوپروتئين هـاي  اكسيده شده و مهار بيان فاكتورهاي چسبندگي، مهار القاي آپوپتوز سلول اندوتليال و غيره در بهبـود و حفـظ سـلامت عروق موثر است . به عنوان مثال :

در مطالع هاي مشخص شد كه كروسين ( عامل رنگی زعفران ) به صورت وابسته به غلظت توانسته است از افزايش غلظت كلسيم داخل سلولي القاء شده توسط ۲H2O در سلول هاي اندوتليال آئـورت گـاوي (BAECs) ممانعت به عمل آورده و اثر ضد اسكلروز خود را با افزايش نسبت بيانBcl2/Bax  در اين سلولها ايفـا مـيكنـد و در نتيجه سبب مهار آپوپتوز سلولهاي اندوتليال آئورت گاوي شده كه نقش مهمي در شروع و پيشرفت آترواسكلروز دارند . همچنين در مطالعه بررسي اثر پيشگيري كننده كروسين بر روي آپوپتـوز سـلولي القـاء شـده بـا

۲H2O در سلول هاي اندوتليال آئورت گـاوي، نتيجـه گيـري شـد كـه كروسـين موجود در زعفران در پیشگیری از بيمـاريهـاي قلبـي عروقـي مثـل اترواسكلروز و فزوني فشارخون جايگاه ويـژه اي دارد .

مطالعـات ديگـر نـشان داد كـه زعفـران و به صورت ویژه ای كروسين موجود در زعفران با كاهش بارز كلسترول و تري گليسيريد و ليپوپروتئينهاي با دانسيته كم(LDL)  در رت هاي تحت درمان بارژيم غذايي غني از كلسترول و نيز افزايش ليپوپروتئين بـا دانـسيته بـالا (HDL)

از اثـرات سـوء چربـي بـالا در بـدن جلوگيري ميكند .

 از طـرف ديگـر كروسـين بـاجلوگيري از تكثير سلولهاي عضله صاف آئورت در جلوگيري و درمان آترواسكلروز ميتواند مفيـد باشـد .

مطالعات نشان داده اند كه كروسين توانسته است سبب مهار آترواسكلروز در بلدرچين شود.

بررسي هـا نشان داد :

كروسين اين اثر را از طربق ماكروفاژها و نيز مهار جذب LDL اكسيد شـده و بـه دنبـال آن، مهـار تـشكيل سلولهاي كف آلود انجام داده است .

در مطالعه ديگري به اثر آنتي اسكلروتيك كروستين با مهـارچسبندگي لكوسيت القاء شده توسط محصولات نهايي گليكاسيون پيشرفته به سلولهاي اندوتليال عـروق (BAECs) اشاره شد .

در مطالعه ديگري نشان داده شد كه كروسـتين یکی دیگر از عوامل رنگی زعفران سـبب مهـار تكثيـر سـلولهايعضله صاف آئورت گاوي از راه مهار مسير سيگنالينگERK1/2  گرديد و از اين طريق اثر حفاظت كننـدگي در برابـرآترواسكلروز عروق را ايجاد نمود.

در ارتباط با اثر ضد انعقادي زعفران و مواد موثره آن تحقيقات زيادي صورت گرفته است.

 

پیشنهاد میکنیم  زعفران اصل قائنات را آنلاین بخرید و با کلیک روی این متن درب منزل دریافت کنید 

 

تـأثير زعفـران بـر روي مدت زمان خونريزي، تجمع پلاكتي، فاكتورهاي دخيل در روند انعقاد بررسي شده است.

به عنوان مثال : ديده شـده كـه كلاله زعفران سبب مهار تجمع پلاكتي القا شده باADP ، اپي نفرين و كلاژن در پلاكت هاي انسان شـده اسـت.

هم چنین اشاره می شود که كروسين سبب طولاني شدن مدت زمان انعقاد خون، مهارتجمع پلاكتي و پيشگيري از تشكيل ترومبـوزدر مطالعات حيواني ميگردد.

همچنين ذكر شده است كه پياز زعفران واريتـه Cartwrightianus حـاوي  فاكتورهـاي  مهاركننده و القاكننده پلاكتي است.

در مطالعه باليني كه بر روي داوطلبين سالم انجام گرديده است، مـشخص شـدكه قرصهاي زعفران با دوزهاي ۱-mg.kg200 و ۴۰۰، بـه   مـدت يـك  هفتـه  تـأثيري  بـر  روي          سيـستم انعقـادي  ندارنـد .

علایم تصلب شرایین چیست ؟

این بیماری اغلب‌ بدون‌ علامت‌ به رشد خود ادامه می دهد و شما زمانی از وجود آن با خبر می شوید که دیگر بیماری در سطوح پیشرفته قرار دارد . بروز علایم‌ بیماری بستگی‌ به‌ این‌ دارد که‌ خونرسانی‌ کدام‌ قسمت‌ بدن‌ کم‌ شده‌ و شدت‌ و گسترش‌ بیماری‌ در چه‌ حد باشد .اما به طور کلی میتوان به موارد زیر اشاره کرد :

-گرفتگی‌ عضله‌، وقتی‌ که‌ رگهای‌ پا درگیر شده‌ باشد.

-آنژین‌ صدری‌ یا حمله‌ قلبی‌، وقتی‌ رگهای‌ قلبی‌ درگیر شده‌ باشند.

-سکته‌ مغزی‌، یا کاهش‌ ناگهانی‌ و موقت‌ خونرسانی‌ به‌ مغز اما بدون‌ بروز سکته‌، در صورتی‌ که‌ رگهایی‌ که‌ به‌ گردن‌ و سپس‌ مغز می‌روند، درگیر شده‌ باشند.

-در افراد دچار تنگی عروق قلبی(عروق کرونر) ، در شرایطی که قلب نیازمند اکسیژن بیشتر است مثل زمان فعالیت، هیجان، قرار گرفتن در معرض سرما و یا زمان غذا خوردن، درد قفسه سینه شروع می‌ شود که با استراحت یا مصرف داروی نیتروگلیسرین باعث بهبودی می ‌شود. این درد معمولا ۵ تا ۱۵ دقیقه طول می ‌کشد و به صورت فشار به قفسه سینه یا احساس خفگی است که به گردن، فک تحتانی،ناحیه سر دل و بالای ناف  و یا دست چپ تیر می‌ کشد.

 

 

پیشگیری از تصلب شرایین :

مصرف دخانیات را برای خودتان ممنوع کنید .

open image

در اولین فرصت به یک مشاور تغذیه مراجعه کرده و رژیم غذایی از وی دریافت نمائید ( اگر سابقه این بیماری را در خانواده دارید ، قند خون یا فشار خون دارید حتما با پزشک در جریان بگذارید ) .

open image

کودکان‌ و نوجوانانی‌ که‌ والدین‌ آنها دچار آترواسکلروز هستند نیز از رژیم‌ کم‌ چربی‌ سود خواهند برد.

همه روزه ورزش کنید .

open image

تا حد ممکن از استرس دوری کنید .

open image

 

پیشنهاد میکنیم  زعفران اصل قائنات را آنلاین بخرید و با کلیک روی این متن درب منزل دریافت کنید 

 

 

چه افرادی بیشتر در خطر هستند ؟

جالب است بدانید که خانم‌ ها در سنین باروری بسیار کمتر از مردان دچار این بیماری می‌ شوند.

چاقی ( چاقی عمومی(شاخص توده ی بدنی بالاتر از عدد ۳۰) و چاقی شکمی(دور شکم درمردان بالاتر از۱۰۱ و در زنان بالاتر از ۸۸ سانتی متر) نه تنها افراد را مستعد فشار خون، بالا رفتن چربی خون و دیابت می ‌سازد بلکه به طور مستقل عامل خطر آترواسکلروز است)

کم‌تحرکی‌

سن‌ بالای‌ ۶۰ سال‌

جنس‌ مذکر (مرد )

بالا بودن فشار خون

چربی خون بالا

مصرف سیگار

استرس

دیابت شیرین‌ (مرض‌ قند)

تغذیه‌ نامناسب‌ (خوردن‌ چربی‌ و کلسترول‌ به‌ مقدار زیاد)

سابقه‌ خانوادگی‌ آترواسکلروز

 

 

عوارض تصلب شرایین چیست ؟

تنگ شدن عروق قلبی عامل ایجاد درد قلبی و پاره شدن ناگهانی پلاک اترواسکلروتیک(انسداد کامل رگ ) و عامل  سکته قلبی است .

تنگ شدن عروق مغزی باعث سکته ی مغزی می ‌شود.

تنگی عروق کلیوی از عوامل مهم فشار خون است.

تنگ شدن عروق اندام ها باعث درد حرکتی پا ها و لنگش متناوب  می ‌شود.

درمان تصلب شرایین چیست ؟

آزمایشات‌ تشخیصی‌ ممکن‌ است‌ شامل‌ موارد زیر باشد:

نوار قلب‌

تست ورزش‌

آزمایش‌ خون‌ از نظر کلسترول‌ کلی‌ خوب‌ و بد

آزمایش قند خون

عکسبرداری‌ از قفسه‌ سینه‌ و عروق.‌

برای‌ بعضی‌ از بیماران‌ که‌ خطر در مورد آنها زیاد است‌، جراحی‌ انجام‌ می‌شود: باز کردن‌ رگ‌ با بادکنکهای‌ مخصوص‌ در مورد رگهای‌ تنگ‌ شده‌ ؛ و سایر روشهای‌ جراحی‌ مانند تعویض‌ رگ‌ بیمار با سیاهرگ‌ یا رگهای‌ مصنوعی‌.

به‌ دلیل‌ اینکه‌ کار از کار گذشته‌ و آسیب‌ قبلاً وارد شده‌ است‌، هیچ‌ داروی‌ رضایت‌بخشی‌ برای‌ درمان‌ آترواسکلروز وجود ندارد.

در تحقیقاتی مشخص‌ شده‌ است‌ که‌ پایین‌ آوردن‌ سطح‌ کلسترول‌ در کسانی‌ که‌ کلسترول‌ خونشان‌ بالا است‌، می‌تواند طول‌ عمر را افزایش‌ دهد. اگر شما علایم‌ یک‌ اختلال‌ ناشی‌ از آترواسکلروز را دارید ، و رژیم‌ غذایی‌ و ورزش‌ در کاهش‌ کلسترول‌ مؤثر واقع‌ نشده‌ باشند ، شاید برای‌ شما داروهای‌ ضدچربی‌ تجویز شود.برای‌ درمان‌ مشکلات‌ همراه‌ آترواسکلروز (مثلاً فشار خون بالا با بی‌نظمی‌های‌ ضربان‌ قلب‌) ممکن‌ است‌ تجویز داروهای‌ دیگر ضروری‌ باشد.در برخی‌ دیگر از تحقیقات‌ مشخص‌ شده‌ است‌ که‌ آسپرین و ویتامین E ممکن‌ است‌ خطرسکته قلبی را کاهش دهند . درکنار این موارد میتوان از رژیم گیاهی برای خورد و خوراک خود بهره جست :

 

پیشنهاد میکنیم  زعفران اصل قائنات را آنلاین بخرید و با کلیک روی این متن درب منزل دریافت کنید 

 

-با مصرف سبزیجات ، میوه جات ، غلات کامل و حبوبات ، می توانید انتظار داشته باشید که تا حد زیادی سلامت خود را بازیابید . طبق مطالعات ، این روش تا حد قابل توجهی از مرگ زودرس و دمانس جلوگیری می کند .

 

-افزون بر مصرف غذاهای گیاهی که منجر به افزایش جذب ویتامین A ، ویتامین D ، ویتامین E ، فولات ، ویتامین C ، منیزیم ، پتاسیم و فیبر، بهتر است از غلات تصفیه شده ، نمک افزوده شده و شیرین کننده تا حد امکان اجتناب شده و یا مصرف آنها محدود گردد.

-غلات تصفیه شده ، مواد نشاسته ای مانند برنج سفید و آرد سفید  هستند که در فرآیندهای آماده سازی ، مواد مغذی خود را از دست داده اند. به جای مصرف غلات تصفیه شده ، می توانید از غلات کامل ، که شامل انواع دانه های گندم ، برنج قهوه ای، جو معمولی و جوی دو سر می باشد استفاده کنید. این مواد حاوی فیبرهای نامحلول بوده و به حذف کلسترول اضافی از بدن شما کمک شایانی می کنند.

-سطح سدیم یا نمک دریافتی با توجه به سن ، شرایط زمینه ای سلامت ، نژاد و جنسیت متفاوت است. این سطح می تواند بین ۱۵۰۰ تا ۲۳۰۰ میلی گرم مصرف نمک در روز باشد. برای کسانی که دچار فشارخون بالا هستند ، مقادیر بالای نمک منجر به احتباس مایع در بدن شده و این امر با افزایش فشار به قلب برای حفظ سطح نرمال جریان خون همراه بوده و ریسک بیماری های قلبی عروقی را افزایش می دهد.

-شیرین کننده ها  به مواد غذایی در حین فرآوری شدن اضافه می شوند که از آن جمله می توان به نوشیدنی های شیرین شکردار، نوشابه، شکلات، دسرهای لبنی-غلاتی، حبوبات و ماست اشاره کرد. رژیم غذایی سرشار از این افزودنی ها ریسک ابتلا به بیماری های قلبی-عروقی را ۳۸ تا ۵۰ درصد بر اساس الگوی مصرف روزانه افزایش می دهد.

-مقدار کمی آجیل و دانه های روغنی را در دفعات کم در هر هفته مصرف کنید چون هسته های مغزدار غذاهای پرکالری هستند. یک تا یک و نیم اُنس، یعنی به اندازه ی کف دستتان، تقریبا ۲۵۰ کالری فراهم می آورد که همان مقدار مورد نیاز برای برخوردار شدن از منافع آن ها در حیطه ی سلامتی قلبی است. یک مشت از هسته های مغزدار یا دانه ها را در دست خود خورد کرده و به غذایتان از جمله سالاد، سوپ، صبحانه، سوسیس و خورش اضافه کنید و در عوض مصرف روغن را کاهش بدهید .

-از محصولات غذایی که حاوی چربی اشباع و ترانس می باشند اجتناب کنید.

اسید چرب های ترانس :

اسید چرب های ترانس در دمای اتاق به صورت جامد باقی می مانند، و در مارگارین، بال مرغ، کیک، چیپس، بیسکوییت و بیشتر غذاهای بسته بندی و از قبل آماده شده یافت می شوند. اسید چرب های ترانس کلسترول را دستکاری کرده و مقدار کلسترول بد، یعنی سطح LDL را افزایش و سطح کلسترول خوب یعنی HDL را کاهش می دهند.  اسید چرب های ترانس باعث آسیب سلول های پوشاننده ی دیواره عروق شده و التهاب را افزایش می دهند که خود پیش زمینه ای برای چاقی، بیماری قلبی، سرطان و سکته می باشد.

چربی های سیرشده :

چربی های سیرشده که در فراورده ها و روغن های حیوانی یافت می شوند نیز ریسک بیماری های قلبی را افزایش می دهند . به ازای هر ۱۰۰ میلی گرم مصرفی که معادل نصف تخم مرغ است، کلسترول کل دو تا ۱۰ واحد افزایش پیدا می کند. منابع عمده چربی های سیرشده پنیرها، پیتزا، دسرهای لبنی-غلاتی و گوشت مرغ می باشند. از دیگر منابع میتوان به گوشت های فرآوری شده از جمله سوسیس، بیکن، برگر و غذاهای مخلوط مکزیکی اشاره کرد.

-بزرگسالان و کودکان  بالای ۱۴ سال ، به طور روزانه نیاز به ۲٫۴  میکروگرم ویتامین B12 دارند . این مقدار باید از مکمل ها یا مولتی ویتامین ها بدون آلومینیوم ، مس و آهن اضافی تامین گردد . زنان باردار و شیرده نیز باید به ترتیب ۲٫۶ و ۲٫۸ میکروگرم ویتامین B12 در روز مصرف کنند.

open image

 

 

پس از مطالعه این مقاله میتوان نتیجه گرفت که :

زعفران یکی از داروهای موثر در درمان اترواسکلروز یا همان تصلب شرایین می باشد که شما دوست گرامی طی مشورت با پزشک و مصرف این گیاه معجزه آسا می توانید علاوه بر پیشگیری و درمان تصلب شرایین ، دارویی را مصرف کرده باشید که گیاهی بوده و هیچگونه عوارض بعدی ندارد .

چرا باید زعفران قائنات را بخریم ؟

زیرا به نسبت مبلغی که میپردازید محصول با کیفیت تری را خریداری می نمائید .

زعفران قائنات دارای تمایزات زیر است :

open image

کلاله های درشت و ضخیم تر

رنگ بیشتر

عطر و بوس بیشتر

باید به این نکته نیز اشاره کرد که با بررسی نمونه های زعفران سایر مناطق ایران و زعفران قائنات مشخص گردید :

زعفران قائنات دارای بالاترین میزان کروسین و کروستین می باشد .

پیشنهاد میکنیم  زعفران اصل قائنات را آنلاین بخرید و با کلیک روی این متن درب منزل دریافت کنید 

 

 

منبع و مطالب مرتبط :

مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن . به قلم :بي بي مرجان رضوي، محسن ايمن شهيدي، خليل آبنوس و حسين حسين زاده .
دکتر نگار احمدی
دکتر محمدرضا محمدحسني- متخصص بيماري‌هاي قلب و عروق (دبير انجمن آترواسکلروز ايران)
https://fa.wikipedia.org
https://article.tebyan.net
http://galb.ir
http://daneshnameh.roshd.ir

تاثیرزعفران بر روی قلب و عروق(قسمت اول مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن )

فشار خون و خواص زعفران(قسمت دوم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن )

زعفران و کاهش بیماری های قلبی عروقی

مرگ سلولی و خواص زعفران(قسمت چهارم مقاله مروري بر اثرات قلبي عروقي زعفران و مواد مؤثره آن)

صفحه اصلی سرای سلامت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *