استاندارد ملی ایران ۱۷۰۳۴

استاندارد ملی ایران ۱۷۰۳۴

افشانه زعفران – ويژگي ها و روش هاي آزمون

ICS:67.220.10
چاپ اول بهمن ۱۳۹۲ _  Jan.2013 1st.Edition

Saffron Spray  – Specifications and test methods

مشخصات استاندارد : 

شماره استاندارد : ۱۷۰۳۴

سال تصویب : بهمن ۱۳۹۲

موضوع : افشانه زعفران – ويژگي ها و روش هاي آزمون

رشته : کمیته ملی استاندارد خوراک و فرآورده های کشاورزی

وضعیت : معتبر ( تا این تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۷ )

ICS:67.220.10

شرح استاندارد ملی ایران ۱۷۰۳۴ :

رئیس :                                        سمت و یا نمایندگی :

جعفر محمدی ( دکترای بیوتکنولوژی ) / دانشکده آزاد اسلامی واحد ابهر ، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی 

دبیر :                                        سمت و یا نمایندگی :

ندا نوری ( کارشناس علوم و صنایع غذایی ) / کارخانه فراصتی ، افشانه زعفران ( زرپاش ) سهامی خاص

اعضاء:                                        سمت و یا نمایندگی :

مهرداد ابوطالبیان ( کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی ) / شرکت آیدا نمای نقش جهان ، افشانه زعفران ( زرافشان ) سهامی خاص

زهرا ایران نژاد ( کارشناس ارشد میکروبیولوژی ) / دانشگاه علوم پزشکی زنجان ، معاونت غذا و دارو ، آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

میترا حمزه لویی ( کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی ) /  اداره کل استاندارد استان زنجان

حسین ربی انگورانی ( کارشناس ارشد گیاهان دارویی ) / دانشگاه زنجان ، دانشکده کشاورزی

بهرام صنعتی منفرد ( کارشناس ارشد میکروبیولوژی ) / اداره کل استاندارد استان زنجان

منیژه عبدی ( کارشناس علوم تغذیه ) / سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشگاه استاندارد پژوهشکده بسته بندی

مهناز عبدی نیان ( کارشناس صنایع غذایی )/  شرکت آرد اطلس اصفهان سهامی خاص

اکرم السادات فیاضی ( کارشناس علوم تغذیه ) / سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشگاه استاندارد ، پژوهشکده صنایع غذایی

داوود کارگر زاده ( کارشناس ارشد زراعت و اصلاح نباتات / اداره کل استاندارد استان زنجان

صابر کاظمی ( کارشناس ارشئ علوم و صنایع غذایی ) / اداره کل استاندارد استان زنجان

سمانه گازرانی ( کارشناس ارشد علوم و صنایع غذایی ) / کارخانه زعفران بهرامن سهامی خاص

مهران محسنی ( دکترای تخصصی مواد خوراکی ) / دانشکده علوم پزشکی زنجان ، دانشکده داروسازی ، گروه کنترل غذا و دارو

مریم محمدی فرد ( کارشناس علوم تغذیه ) / دانشکده علوم پزشکی زنجان ، معاونت غذا و دارو ، آزمایشگاه کنترل مواد غذایی و بهداشتی

بنفشه نصیری ( کارشناس علوم تغذیه ) / سازمان ملی استاندارد ایران ، پژوهشگاه استاندارد ، پژوهشکده غذایی کشاورزی

سعیده نهاوندی ( کارشناس ارشد شیمی ) / دانشکده علوم پزشکی زنجان ، معاونت غذا و دارو ، اداره نظارت بر مواد غذایی

پيشگفتار

استاندارد” افشانه زعفران– ويژگي ها وروش هاي آزمون” كه پيش نويس آن در كميسيون هاي مربوط تهيه وتدوين شده و در يك هزار و دويست و بيستمين اجلاس كميته ملي استاندارد خوراك و فرآورده هاي كشاورزي مورخ ۲۴/۹/۱۳۹۲ مورد تصويب قرار گرفته است ، اينك به استناد بند يك ماده ۳ قانون اصلاح و قوانين و مقررات موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، مصوب بهمن ماه ۱۳۷۱ ، به عنوان استاندارد
ملي ايران منتشر مي شود. براي حفظ و همگامي و هماهنگي با تحولات و پيشرفتهاي ملي و جهاني در زمينه صنايع ، علوم و خدمات ، استانداردهاي ملي ايران در مواقع لزوم تجديد نظر خواهد شد و هر پيشنهادي كه براي اصلاح و تكميل اين استانداردها ارائه شود، هنگام تجديد نظر در كميسيون فني مربوط مورد توجه قرار خواهد گرفت . بنا براين ، بايد همواره از آخرين تجديدنظر استانداردهاي ملي استفاده كرد . منابع و مأخذي كه براي تهيه اين استاندارد مورد استفاده قرار گرفته به شرح زير است :

۱ -استاندارد ملي ايران شماره ۵ : سال ۱۳۸۶ ، مقررات مربوط به ساختار و شيوه نگارش استانداردهاي ملي ايران – ( تجديد نظر سوم ) .
۲ -بررسي نتايج آزمون درباره افشانه زعفران از سوي اداره كل استاندارد استان زنجان – سالهاي ۱۳۹۱ –۱۳۹۰٫

افشانه زعفران -ويژگي ها و روش هاي آزمون :

۱ هدف و دامنه كاربرد :
هدف از تدوين اين استاندارد ، تعيين ويژگي هاي حسي ، فيزيكي ، شيميايي ، ميكروبيولوژي ، روش هاي آزمون بسته بندي و نشانه گذاري افشانه زعفران ، مي باشد. اين استاندارد ، براي محلول زعفران كه در قوطي هاي آئروسل بسته بندي مي شود ، كاربرد دارد .

۲ مراجع الزامي :
مدارك الزامي زير حاوي مقرراتي است كه در متن اين استاندارد ملي ايران به آنها ارجاع داده شده است . بدين ترتيب آن مقررات جزئي از اين استاندارد ملي ايران محسوب مي شود . در صورتي كه به مدركي با ذكر تاريخ انتشار ارجاع داده شده باشد ، اصلاحيه ها و تجديد نظرهاي بعدي آن مورد نظر اين استاندارد ملي ايران نيست . در مورد مداركي كه بدون ذكر تاريخ انتشار به آنها ارجاع دادهشده است ، همواره آخرين تجديد نظر و اصلاحيه هاي بعدي آنها مورد نظر است .

استفاده از مراجع زير براي اين استاندارد الزامي است :
۱-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۱-۲۵۹ ،زعفران- ويژگي ها.
۲-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۱۰۵۳ ،آب آشاميدني- ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي.
۳-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۲-۲۵۹ ،زعفران- روش هاي آزمون.
۴-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۵۶۸۹ ،ميكروبيولوژي زعفران- ويژگي ها.
۵-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۱۰۱۱ ،آب آشاميدني- ويژگي هاي ميكروبيولوژي.
۶-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۴۲۹۸ ،روش هاي آزمون افشانه هاي حشره كش خانگي.
۷-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۴۳۱۱ ،ويژگي هاي افشانه هاي حشره كش خانگي.
۸-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۳۱۹۳ ،قوطي هاي فلزي آئروسلي جهت مصارف عمومي- ويژگي ها.
۹-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۱۸۸۱ ،ظروف فلزي غيرقابل نفوذ جهت نگهداري مواد غذايي- ويژگي ها.
۱۰-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۳۴۳ ،قوطي هاي فلزي آئروسلي جهت حشره كش هاي خانگي (ويژگي ها).
۱۱-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۲۵۰۹ ،بسته بندي- پوشش هاي مورد مصرف در بسته بندي فلزي-روش هاي آزمون.
۱۲-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۳۱۹۱ ،كيسه هاي پلاستيكي (پاكت هاي مجوف) با لايه آلومينيم جهت بسته بندي آب ميوه ها.
۱۳-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۴۴۷۰ ،مواد غذايي از پيش بسته بندي شده- مقررات برچسب گذاري كلي.
۱۴-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۲۱۹۸ ،ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام- جستجو، شناسايي و شمارش انتروكوك هاي روده اي در مواد غذايي.
۱۵-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۲۹۴۶ ،ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام- روش جستجو و شمارش اشريشياكلي با استفاده از روش بيشترين تعداد احتمالي.
۱۶-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۹۴۳۲ ،ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام – روش جامع براي شمارش باكتري هاي احياكننده سولفيت درشرايط بي هوازي.
۱۷-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۱ -۱۰۸۹۹ ،ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام- روش جامع براي شمارش كپك ها و مخمرها- قسمت اول: روش شمارش كلني در فرآوردههايي با فعاليت آب بیشتر از aw ۰/۹۵
۱۸-۲ استاندارد ملي ايران شماره ۴-۸۹۲۳ ، ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام- آماده سازي آزمايه ، سوسپانسيون اوليه و رقتهاي اعشاري براي آزمون ميكروبيولوژي- قسمت چهارم: مقررات ويژه براي آماده سازي محصولاتي به غير از شير،گوشت، ماهي و فرآورده هاي آنها .

 اصطلاحات و تعاريف :

در اين استاندارد ، اصطلاحات و تعاريف زير به كار مي رود:

۱-۳محلول زعفران :
محلولي حاوي حداقل۱ گرم پودر زعفران در۱۰۰ميلي ليتر آب آشاميدني است ، كه بدون هرگونه مواد نگهدارنده و افزودني هاي طبيعي و مصنوعي ، مي باشد.

۲-۳ افشانه :
منظور گنجايه اي است ، كه در آن مايع تحت فشار وجود دارد ، كه با فشار درست دكمه اي در آن ، مایع به صورت ذرات ریز ۱ در هوا ، خارج می شود .

۱-۲-۳ ظرف فلزي :
بخشي از افشانه است ، كه داراي بدنه و دريچه مي باشد ، كه با روش مناسب به يكديگر متصل شده و محصولات آئروسلي را تحت فشاري بيش از اتمسفر ، در خود نگه مي دارد .

۲-۲-۳ كيسه لامينت :
كيسه چند لايه است ، كه در داخل افشانه قرار گرفته و محلول زعفران در داخل آن تزريق شده و كيسه تحت فشار گاز پيشرانه قرار مي گيرد .
۳-۲-۳  دريچه :
مجموعه اي با عملكرد مكانيكي است ، كه با فشار دكمه مقدار مشخصي از محتوي درون گنجايه را به وسيله ماده محرك (گاز پيشرانه) خارج مي كند.

۴-۲-۳ دكمه فشار دريچه۲ :
بخش پلاستيكي است ، كه بر روي دريچه وصل شده و محتواي آئروسلي از روزنه آن خارج ميشود.

۳-۳ گاز پيشرانه ۳ :
گازي است با فشار بيشتر از اتمسفر ، كه به وسيله آن محلول زعفران موجود درگنجايه آئروسلي از آن خارج مي شود.

۴-۳ سرعت برون دهي ۴ :
مقدار ماده اي برحسب گرم در واحد زمان(s ) یا همان ثانیه است ، كه در دماي معين ۱±۲۶ درجه سلسيوس ، از يك افشانه در اثر افشاندن ، خارج مي شود .

۴ ويژگي ها :
۱-۴ ويژگي هاي مواد اوليه تشكيل دهنده محلول زعفران .
۱-۱-۴ ويژگي هاي زعفران مورد استفاده بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره ۱-۲۵۹ ،زعفران – ويژگي ها و استاندارد ملي ايران شماره ۵۶۸۹ ، ميكروبيولوژي زعفران- ويژگي ها باشد .

۲-۱-۴ ويژگي هاي آب آشاميدني مورد استفاده براي محلول زعفران بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره ۱۰۵۳ ، آب آشاميدني- ويژگي هاي فيزيكي و شيميايي و استاندارد ملي ايران شماره ۱۰۱۱ ، آب آشاميدني- ويژگي هاي ميكروبيولوژي ، باشد .

۲-۴ ناپذيرفتني ها :

استفاده از رنگ هاي طبيعي و مصنوعي ، مواد نگهدارنده و اسانس هاي طبيعي و مصنوعي و هرگونه مواد افزودني خوراكي و غيرخوراكي در محلول زعفران ممنوع است .

۳-۴ ويژگيهاي حسی و فيزيكي محلول زعفران :
۱-۳-۴ طعم و عطر محلول زعفران ، بايد داراي طعم و عطرطبيعي زعفران باشد و عاري از هرگونه بويخارجي و غير طبيعي باشد .
۲-۳-۴ محلول زعفران بايد داراي رنگ و حالت يكنواخت و همگن باشد .

۴-۴ ويژگي هاي شيميايي محلول زعفران .
۱-۴-۴ ويژگي هاي شيميايي محلول زعفران ، بايد مطابق جدول ۱ باشد .

۲-۴-۴ مقدار باقيمانده آلاينده هاي فلزي بايد مطابق با جدول ۳ استاندارد ملي ايران شماره۱-۲۵۹ باشد .
۳-۴-۴ سموم دفع آفات نباتي بايد مطابق با قوانين ومقررات صادره از سوي مراجع قانوني وذيصلاح كشور باشد .

۵-۴ روش آزمون :
۱-۵-۴ روش اندازه گيري ميزان جذب (پيكروكروسين ، سافرانال ، كروسين) با استفاده از اسپكتروفتومتر(UV-Vis) است .
۲-۵-۴ اساس روش اندازه گيري ميزان جذب نوري در طول موج بينnm 700-200 براي محلول زعفران دردماي محيط است .

۳-۵-۴ وسایل :
علاوه بر وسايل معمول آزمايشگاهي ، وسايل زير نيز مورد نياز است :
۱-۳-۵-۴دستگاه اسپكتروفتومتر :
اسپكتروفتومتر مناسب براي ثبت چگالي نوري در طول موج بين nm 700-200 در صورت امكان مجهز بهچاپگر .
۲-۳-۵-۴ سل كوارتز :
باطول عبور نور cm 1
۳-۳-۵-۴ بالن حجمی سر سمباده ای نوع آ ، ۱۰۰ml

۴-۵-۴ روش کار :
ابتدا محلول زعفران داخل افشانه را بصورت كامل داخل بشر بريزيد . از اين محلول نمونه اي به حجمml 5/0 برداشت ه، در داخل بالن ژوژه ml 100 با آب مقطر به حجم برسانيد . در آن را ببنديد و به هم بزنيد تا محلول يكنواختي به دست آيد . از آب مقطر به عنوان شاهد و تنظيم كننده اسپكتروفتومتر استفاده نمائيد . محلول را داخل سل اسپكتروفتومتر با طول عبور نور cm 1 منتقل كنيد و ميزان جذب آن را در محدوده طول موج nm 700 -200 بخوانيد . ويژگيهاي شيميايي محلول زعفران بايد مطابق با جدول ۱ باشد .

روش محاسبه: ميزان پيكروكروسين، سافرانال، كروسين بر حسب ml نمونه برداشته شده از محلول اصلي از فرمول زير به دست مي آيد:

كه در آن:
A  :ميزان جذب يكي از موارد نوشته شده در بالا
V : حجم نمونه، بر حسب ml
E1cm1% ميزان جذب براي فاكتور مورد نظر 

۶-۴ ويژگي هاي ميكروبي محلول زعفران
۱-۶-۴ ويژگي هاي ميكروبي محلول زعفران بايد مطابق جدول ۲ باشد.

۷-۴ روش هاي آزمون :
۱-۷-۴ آماده سازي آزمايه :
نمونه برداري براي آماده سازي آزمايه و آزمونه اي ميكروبي، بايد با رعايت كامل شرايط اسپتيك انجام گيرد ( ابتدا با پنبه آغشته به الكل۷۰درجه محل خروج نمونه را استريل كنيد . محلول زعفران داخل افشانه را دركنار شعله به روش مناسب در ظرف استريل بريزيد )
يادآوري – براي تخليه نمونه ميتوان از وسيله اي مانند وسيله ارائه داده شده درپيوست اطلاعاتي الف استفاده كرد.
۲-۷-۴ آزمون انتروكوك بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره ۲۱۹۸ ، ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام – جستجو ، شناسايي و شمارش انتروكوك هاي روده اي در مواد غذايي ، انجام گيرد .
۳-۷-۴آزمون اشريشياكلي بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره ۲۹۴۶ ،ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام – جستجو و شمارش اشريشياكلي با استفاده از روش بيشترين تعداد احتمالي ، انجام گيرد.
۴-۷-۴ آزمون شمارش تعداد باكتريهاي اسپور كلستريديوم هاي احياكننده سولفيت بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره۹۴۳۲ ، ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام – روش جامع براي شمارش باكتري هاي احياكننده سولفيت درشرايط بي هوازي ، انجام گيرد .
۵-۷-۴ آزمون شمارش كپك ها و مخمرها بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره ۱-۱۰۸۹۹، ميكروبيولوژي مواد غذايي و خوراك دام – روش جامع براي شمارش كپك ها و مخمرها- قسمت اول: روش شمارش كلني در فرآورده هايي با فعاليت آب (aw )بيشتر از ۹۵/۰ ، انجام گيرد .

۵ بسته بندي :
۵ -۱ بسته بندي اوليه
۱-۱-۵ محلول زعفران:
بصورت غير مستقيم تحت فشار گاز پيشرانه غير مايع شونده (نيتروژن) قرار مي گيرد .
بسته بندي اوليه ، از كيسه چند لايه آلومينيومي و ظرف فلزي تشكيل مي شود. محلول زعفران داخل كيسه تزريق شده و كيسه درون ظرف فلزي و تحت فشار گاز پيشرانه قرار دارد . ويژگيهاي كيسه چند لايه بايد مطابق با استاندارد ملي ايران شماره ۳۱۹۱ باشد. ويژگيهاي قوطي مورد استفاده بايد مطابق استانداردهاي ملي ايران شماره ۳۱۹۳ ، شماره ۲۵۰۹ ، شماره ۳۴۳ و شماره ۱۸۸۱ باشد .

۲-۱-۵ سرعت برون دهي :
سرعت خالي شدن افشانه بايد ۰/۲+-۱/۵ g/s روش آزمون بايد مطابق با بند۳ استاندارد ملي ايران شماره ۴۲۹۸  انجام گيرد .

۳-۱-۵ فشار داخل افشانه :
فشار داخل افشانه بايد مطابق با جدول ۳ باشد :

۵ -۲ بسته بندي ثانويه :
افشانه ها، بايد در بسته هاي مناسب كه مانع وارد آمدن ضربه و فشار احتمالي كه سبب تغيير شكل آنها ميشود ، بسته بندي شوند . براي اين كار ميتوان از كارتن هاي مقوايي يا بسته هاي پلاستيكي مناسب بهره گرفت .

۶ نشانه گذاري :
آگاهي هاي زير بايد بر روي هر بسته به طور واضح براي مصارف داخلي به زبان فارسي و براي صادرات به زبان انگليسي و يا به زبان كشور خريدار مطابق با استانداردهاي ملي ايران شماره ۴۴۷۰ وشماره ۴۳۱۱ نوشته ، چاپ و يا برچسب شود.
۱-۶ نام و نوع محصول
۲-۶ نام و نشاني توليدكننده و علامت تجاري آن
۳-۶ شماره پروانه ساخت از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
۴-۶ نام مواد متشكله
۵-۶ حجم يا وزن خالص هر بسته
۶-۶ شماره سري ساخت
۷-۶ تاريخ توليد (به روز ، ماه ، سال)
۸-۶ تاريخ انقضاء قابليت مصرف(به روز ، ماه ، سال)
۹-۶ شرايط نگهداري(دما – دمه)
۱۰-۶ دستورالعمل مصرف
۱۱-۶ عبارت (ساخت ايران)
۱۲-۶ عبارت(ظرف تحت فشار بسته بندي شده است)
۱۳-۶ عبارت(از سوراخ كردن يا نگهداري بسته در مجاورت آتش يا نور مستقيم آفتاب حتي پس از خالي شدن آن خودداري كنيد)

پيوست الف
(اطلاعاتي)
وسيله پيشنهادي براي تخليه محلول زعفران ازداخل قوطي

ملاحظات :
كليات – وسيله مورد نظر از جنس فولاد زنگ نزن و قابل استريل بوده و همانطوري كه در شكل مشخص است با ابعاد مورد نظر ساخته مي شود.
روش استفاده- وسيله را از قسمت پهن تر روي دريچه قوطي گذاشته (بجاي دكمه پلاستيكي فشار دريچه) و با ايجاد فشار ، محتوي محلول زعفران را خارج كنيد.

شكل الف ۱ -تصاوير از نماهاي گوناگون ، مربوط به وسيله پيشنهادي براي تخليه محلول زعفران از داخل قوطي است.

مطالب مرتبط با شمارگان :

  1. Aerosol

  2. Valve

  3. Actuator

  4. Propellan

  5. Discharge rate

استاندارد ۱۷۰۳۴

افشانه زعفران – ويژگي ها و روش هاي آزمون

ICS:67.220.10
چاپ اول بهمن ۱۳۹۲ _  Jan.2013 1st.Edition

Saffron Spray  – Specifications and test methods

مطالب مرتبط و منابع :

http://standard.isiri.gov.ir/
کلیه حقوق مادی و معنوی اثر مرتبط با دارینا زعفران بوده و استفاده بدون منبع از نظر شرعی و قانونی خلاف می باشد ، لطفا فرهنگ سازی کنیم و منبع را درج نمائیم .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *